This is default featured slide 1 title

This is default featured slide 1 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 2 title

This is default featured slide 2 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 3 title

This is default featured slide 3 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 4 title

This is default featured slide 4 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 5 title

This is default featured slide 5 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

 

W referacie Podsekcji Pedagogiki i Psychologii I Kongresu Nauki

Nie znalazło się miejsce na głębsze rozważenie tej problematyki; ograniczono się do lapidarnego i sloganowego postulatu, iż należy zmierzać „w kierunku opracowania naszych postępowych tradycji wychowawczych, wydobycia oryginalnego dorobku naszej myśli pedagogicznej. Wyniki tych badań przyczyniłyby się niewątpliwie do zwalczenia kosmopolityzmu ciążącego na naszej pedagogice i psychologii i do umocnienia zwartości naszego narodu”. To sformułowanie świadczy, iż autorzy referatu nie zdawali sobie zupełnie sprawy z natury tej problematyki, jaką nasuwa rozwój nauk pedagogicznych i konieczność krytycznej weryfikacji historycznej myśli pedagogicznej. Z tego też względu przygotowania do Kongresu Nauki Polskiej nie zaważyły na procesie badań nad dziejami myśli pedagogicznej, nie wprowadziły potrzebnych elementów nowatorstwa w tym zakresie. Rodziło się ono jednak powoli i precyzowało w toku różnych prac historycznych, podejmowanych coraz częściej. Pozytywną rolę w tym pierwszym etapie odegrały artykuły M. Szulkina, informujące o działaczach oświatowych polskiej lewicy na schyłku wieku XIX i w okresie międzywojennym oraz podejmujące próbę przewartościowania tradycyjnego obrazu polskiej pedagogiki, jak np. w rozprawce pt. Postępowe tradycje w pedagogice polskiej.

W okresie I Kongresu Nauki Polskiej dopiero klarowały się te kategorie

W referacie Sekcji Nauk Społecznych i Humanistycznych tłumaczono, iż „przez kierunki postępowe rozumiemy te, które wyrażając interesy klas w danym okresie rewolucyjnych obiektywnie sprzyjały sprawie rozwoju społecznego od form niższych ku wyższym. W antagonisty czynnych formacjach społeczno-ekonomicznych postępowe te kierunki i poglądy, które dają obiektywnie wyraz krytyce swego okresu i w ten sposób stają się siłą podważającą istniejący ustrój i jego urządzenia w interesie klasy rewolucyjnej”. Konkretne zastosowanie tej reguły w badaniach nad dziejami myśli pedagogicznej nie były jednak łatwe. Wprawdzie nie istniały u nas tendencje do całkowitego odrzucenia dotychczasowego rozwoju myśli pedagogicznej, jako przynależnego bez reszty do nadbudowy ideologicznej baz, które przestały istnieć, ale operowanie schematem „postępowe” i „reakcyjne” było niekiedy bardzo mechaniczne i wulgarne; prowadziło ono do powierzchownego odrzucenia z pedagogicznej tradycji zbyt wielu elementów, nawet takich, które powinny i mogły zachować swój walor poznawczy, a co najmniej swe znaczenie jako pozycje do dyskusji i polemiki. Nie zawsze pamiętano, iż marksizm nie odrzucał burżuazyjnej filozofii i ekonomii, ale je przezwyciężał w trudnej i wnikliwej analizie.

PROBLEM POSTĘPOWYCH I REAKCYJNYCH KIERUNKÓW MYŚLI PEDAGOGICZNEJ

Kilka było zasadniczych problemów tego nowatorstwa. Pierwszy z nich dotyczył zasad rozróżniania między postępowymi i reakcyjnymi koncepcjami pedagogicznymi. Drugi dotyczył szerszego uwzględnienia pedagogów, którzy byli dotychczas mało znani, zwłaszcza pedagogów rosyjskich i radzieckich. Problem trzeci polegał na krytyce pedagogiki burżuazyjnej, której pewne wyniki można było przyjmować, ale której koncepcje ogólne należało odrzucać. Wreszcie problem czwarty dotyczył pogłębionych studiów nad źródłami i treścią pedagogiki marksistowskiej. Wprawdzie praca w dziedzinie dziejów myśli pedagogicznej toczyła się równocześnie we wszystkich tych zakresach, zresztą ściśle powiązanych wzajemnie, ale kolejność^ w jakiej wymieniliśmy powyższe cztery problemy, była wyrazem przesuwania się punktu ciężkości zainteresowań badawczych, jak również wyrazem rosnących zadań teoretycznych. Problem postępowych i reakcyjnych kierunków w dziejach myśli pedagogicznej był pierwszym problemem, przed którym stanęli pedagogowie polscy po wyzwoleniu kraju. Byli oni, na ogół biorąc, przyzwyczajeni do traktowania pedagogicznej myśli przeszłości en bloc] myśl tę klasyfikowano wprawdzie z różnych punktów widzenia, ale zawsze były to takie stanowiska, które pozwalały jedynie na wyróżnianie „kierunków i prądów”, a nie na ocenę ich społecznej, a w szczególności ich klasowej funkcji. Były to klasyfikacje dokonywane raczej „od wewnątrz”, oparte na założeniu autonomiczności rozwiązań pedagogicznych i powtarzalności pewnych schematów tych rozwiązań w różnych krajach i w różnych epokach. Teza, iż można i należy analizować stanowiska pedagogiczne z punktu widzenia ich społecznej roli, klasowych skutków, które za sobą pociągały, była tezą w ówczesnych warunkach nową dla większości pedagogów, wymagającą od nich zasadniczej reorientacji. Same kategorie „postępowości” i „reakcyjności” były kategoriami nowymi, których przydatność ujawniała się dopiero powoli i nie bez różnorodnych zgrzytów, wywoływanych zarówno przez zbytnią gorliwość i powierzchowność w stosowaniu zasad materializmu historycznego, jak i przez manifestacyjną nieufność i krytycyzm w stosunku do nich.

Prądy i kierunki w pedagogice XX wieku

Jest to reedycja wydania przedwojennego, bardzo znacznie zmieniona przez autora w ostatnich latach jego życia. Stanowi ona prawdziwą encyklopedię informacji o pedagogach wieku XX różnych orientacji ideologicznych i naukowych. Inną jeszcze próbą takiej informacji stał się wydany pod redakcją B. Suchodolskiego i W. Okonia w serii „Materiały do Studiów Pedagogicznych” tom rozpraw różnych autorów poświęcony rozwojowi myśli pedagogicznej. Tom ten pt. Z dziejów myśli pedagogicznej (1958) zawiera dwadzieścia kilka rozpraw różnych autorów o wybitnych pedagogach europejskich od sofistów i Platona aż do Diltheya i Dawida. Uzupełnieniem tego wydawnictwa jest wydany przez tych samych autorów w r. 1962 tom pt. Studia nad pedagogiką XX wieku (w serii „Zagadnienia Współczesnego Wychowania”, t. IV). Zawiera on rozprawy dotyczące pedagogów wieku XX, dopełniając w ten sposób książką Chmaja, zwłaszcza w zakresie ocen krytycznych pedagogiki burżuazyjnej tego okresu. Powyższy przegląd najważniejszych pozycji wydawniczych z dziedziny historii myśli pedagogicznej, obejmujący edycje tekstów, materiałów źródłowych oraz podręcznikowo-encyklopedycznych informacji, wskazuje na znaczną intensywność pracy w tym zakresie. Nigdy w przeszłości dzieje myśli pedagogicznej nie były przedmiotem tak żywego i powszechnego zainteresowania, nigdy tak wielu pedagogów nie podejmowało tej właśnie tematyki. Ale’ znaczenie tych prac nie polega jedynie na ich ilościowych wynikach, pozwalających na studia specjalne i na rozszerzanie społecznego zasięgu znajomości myśli pedagogicznej. Ich znaczenie istotne polega na próbie nowego „odczytania” dziejów tej myśli, na próbie przesunięcia dotychczasowych perspektyw i sposobów wartościowania, na próbie nowego powiązania dążeń i potrzeb pedagogiki współczesnej, rozwijanej w kraju budującym socjalizm, z pedagogicznymi tradycjami.

Ogólna próba informacji o rozwoju myśli pedagogicznej

Historyczny rozwój wychowania i pedagogiki napisanej przez S. Wołoszyna jako rozdział uniwersyteckiego podręcznika przygotowanego przez Instytut Nauk Pedagogicznych UW, pt. Zarys pedagogiki (1958). Było to pierwsze w Polsce Ludowej opracowanie podręcznikowe dziejów wychowania i dziejów myśli pedagogicznej: aczkolwiek przystosowane z konieczności do wymagań egzaminacyjnych, obowiązujących studentów nie specjalizujących się w pedagogice, przynosiło to opracowanie wiele nowego i ważnego materiału oraz wiele nowych ujęć. Kładło ono kres monopolowi podręcznika Kota, który jako jedyny pozostawał przez wiele lat źródłem wiedzy historycznej pedagogów. W drugim wydaniu Zarysu pedagogiki (1962) praca Wołoszyna uległa poważnym przeróbkom. W 1964 r. nakładem wydawnictwa PWN ukazało się obszerne studium charakterze podręcznikowym S. Wołoszyna pt. Dzieje wychowania myśli pedagogicznej w zarysie, będące znacznym rozszerzeniem i uzupełnieniem wspomnianej pracy. Szczególnie obszernie- zostały w nim potraktowane epoki nowsze (odmiennie, niż to zazwyczaj spotyka się w podręcznikach). Stanowi ono wstęp do trzytomowej publikacji: Materiały źródłowe do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, skorelowanej z układem podręcznika. W artykule tym przedstawiono po raz pierwszy w Polsce Ludowej syntetycznie rozwój myśli pedagogicznej, powstawanie i rozwój pedagogiki jako nauki, różnorodne koncepcje badań i różne ich wyniki, a wreszcie narodziny i rozwój pedagogiki marksistowskiej.

Instytut Naukowy Kultury Fizycznej

W pięciu tomach mają być przedstawione źródła do dziejów kultury fizycznej, przy czym problematyka myśli pedagogicznej dotyczącej zagadnień wychowania fizycznego ma być w tym dziele szeroko uwzględniona. Poszczególne tomy są w opracowaniu różnych autorów; w roku 1959 ukazał się tom pt. Rozwój myśli, o wychowaniu fizycznym w dobie Odrodzenia przygotowany przez B. Suchodolskiego przy współpracy W. Ferenis i G. Witort. W roku 1964 ukazał się tom poświęcony praktyce wychowania fizycznego w okresie Renesansu i Oświecenia, bogato ilustrowany dokumentacyjnymi materiałami z dziejów ćwiczeń fizycznych, sportów i zabaw. Tom ten pt. Rozwój kultury fizycznej w okresie Odrodzenia i Oświecenia (1964) opracowali W. Ferens i R. Wroczyński. Całość wydawnictwa jak się można spodziewać  stanowić będzie jedyną w swoim rodzaju dokumentację źródłową w zakresie teorii (a także i praktyki) wychowania fizycznego. Niemal wszystkie cytowane tu wydania poprzedzane były wstępami informacyjno-krytycznymi i komentarzami, tak iż stawały się nie tylko źródłem surowego materiału, ale były również wyrazem wysiłków, mających na celu zajęcie stanowiska wobec historycznych tradycji pedagogiki. W niektórych przypadkach potrzeby tego rodzaju były silniejsze niż w irihych. Powstawały wówczas indywidualne lub zespołowe studia informacyjne lub informacyjno-krytyczne o niektórych wybitnych pedagogach. Tak np. w r. 1960 ukazał się pod redakcją A. Lewina tom pt. Kolektyw i praca w twórczości pedagogicznej A. Makarenki, będący, obszernym sprawozdaniem z sesji zorganizowanej przez Instytut Pedagogiki i Instytut Polsko-Radziecki.

„Biblioteka Klasyków Pedagogiki”

W przygotowaniu znajduje się wiele innych pozycji, dzięki czemu spodziewać się można, iż „Biblioteka Klasyków Pedagogiki” stanie się najpoważniejszą, jaka kiedykolwiek w Polsce istniała, bazą i dla studiów w zakresie dziejów myśli pedagogicznej, i dla upowszechnienia znajomości jej najznakomitszych owoców. Uzupełnieniem „Biblioteki Klasyków Pedagogiki” stała się wydawana począwszy od r. 1957 również przez Ossolineum na zlecenie Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN seria pt. „Źródła do Dziejów Myśli Pedagogicznej”. Obejmuje ona materiały dotyczące wybitnych pedagogów, jak również i teksty pisarzy pedagogicznych ważnych, ale takich, których trudno byłoby zaliczać do klasyków. W tej serii ukazała się m. in. w opracowaniu R. Wroczyńskiego Pedagogika pozytywizmu v,warszawskiego, prezentująca niedostępne od dawna teksty Wernica, Świętochowskiego, Chmielowskiego, Prusa i Szycówny. W tej serii ukazał się w trzech tomach zbiór najważniejszych pism Heleny Radlińskiej: tom I, pt. Pedagogika społeczna (1961), tom II, pt. Zagadnienia bibliotekarstwa i czytelnictwa (1961). Tom III, zawierający jej studia historyczne i autobiografię, noszący tytuł Z dziejów pracy społecznej i oświatowej, ukazał się w r. 1964.
Także i poza tymi seriami podejmowano i realizowano wiele inicjatyw wydawniczych w zakresie dziejów myśli pedagogicznej, zwłaszcza nowszej i najnowszej. Nasza Księgarnia wydała w latach 1957—1958 czterotomowy wybór pism Janusza Korczaka w opracowaniu Igora Newerlego, skromniejszy wybór wydano w opracowaniu E. Frydman w PZWS w r. 1957; w PZWS również ukazało się w latach 1955—1957 siedmiotomowe wydanie Dzieł Makarenki; PZWS podjął także wydanie Pism pedagogicznych A. B. Dobrowolskiego, zaplanowane na trzy tomy, przy czym niektóre z drukowanych w tym wydaniu rozpraw są ogłoszone po raz pierwszy z materiałów rękopiśmiennych.

Wyrazem tych dążeń stały się liczne artykuły w prasie pedagogicznej, zwłaszcza w „Nowej Szkole”

Wyrazem tym stały się również dość, liczne publikacje przedstawiające w nowym świetle pedagogów powszechnie znanych w kołach nauczycielskich lub też zapoznające nauczycielstwo z pedagogami, o których dotychczas wiedziano bardzo mało lub zgoła nic. Ignacy Szaniawski przedstawił działalność Diesterwega (Diesterweg i wiosna ludów, 1949), M. Szulkin działalność N- K. Krupskiej (N. K. Krupska, wybitny pedagog radziecki, 1948), W, Ozga i W. Wojtyński przypomnieli postać Władysława Spasowskiego w dwóch książkach zawierających wybór jego pism (obie z r. 1949). W tym także okresie rozpoczęto wydawanie pism A. Makarenki (Poemat pedagogiczny, 1946, Pochód na Kuriaż, 1949 i 1950, Wychowanie w rodzinie, 1949, 1950, Problemy wychowania w szkole radzieckiej, 1950, i in.) oraz pierwszych o nim studiów. Studia te zainicjował A. Lewin rozprawką pt. Antoni Makarenko, czołowy pedagog radziecki (1947) i A. Kamiński książka pt. Pedagogika Antoniego Makarenki (1948). Potrzeba stworzenia szerszej i bardziej systematycznie uporządkowanej bazy dla kształcenia w zakresie myśli pedagogicznej, jak również i dla studiów nad nią, stała się punktem wyjścia wielkiego przedsięwzięcia wydawniczego, jakim jest „Biblioteka Klasyków Pedagogiki” wydawana, poczynając od r. 1955, przez Ossolineum z inicjatywy i pod opieką Komitetu Nauk Pegagogicznych PAN (redagowana w pierwszym okresie przez Wł. Heinricha). Zamierzeniem tej Biblioteki, złożonej z serii obejmującej pedagogów obcych i serii obejmującej pedagogów polskich, jest udostępnienie we wzorowych wydaniach najważniejszych dzieł pedagogicznych przeszłości. Chociaż tempo wydawania „Biblioteki Klasyków Pedagogiki” jest znacznie wolniejsze niż tempo wydawania analogicznej „Biblioteki Klasyków Filozofii”, to jednak w ciągu dziesięciu lat jej istnienia ukazało się wiele podstawowych pozycji. Z pedagogów obcych wydano dzieła Rousseau, Pestalozziego, Komeńskiego, Uszyńskiego, Locke’a, Spencera, Tołstoja; z pedagogów polskich dzieła Marycjusza z Pilzna, Jędrzeja i Jana Śniadeckich, Staszica, Popławskiego, Konarskiego, Dawida.

Propozycje metodologiczne

Wprawdzie nie stały się przedmiotem dyskusji drukowanej, ale w praktyce badawczej dwudziestolecia zaznaczyło się zgodnie z tymi propozycjami coraz wyraźniejsze zróżnicowanie tradycyjnej „historii wychowania” na historię oświaty i szkolnictwa oraz na historię myśli pedagogicznej i nauk pedagogicznych; pierwszą zajmowali się chętniej historycy, drugą pedagogowie. Tym celom miała służyć m. in. „Biblioteka Tekstów Pedagogicznych” i „Biblioteka Nauczyciela-Demokraty”, wydawane przez PZWS, oraz „Biblioteka Nauczyciela”, wydawana przez Instytut Pedagogiczny w Katowicach. W pierwszej z nich ukazały się m. in wybory pism Locke’a, Mon- taigne’a, Rousseau, Libelta, Uszyńskiego (wiatach 1948—1949), w drugiej ukazało się m. in. krytyczne studium W. S. Szewkina o Deweyu oraz wspomnienia o wybitnych polskich działaczach oświatowych orientacji radykalnej i socjalistycznej. W „Bibliotece Nauczyciela” ukazała sięm. in. praca J. Pietera przedstawiająca system pedagogiczny Deweya (1946). W tym wczesnym okresie, w którym współistniały bardzo różne koncepcje pedagogiczne i w którym pedagogika marksistowska dopiero torowała sobie drogę, sposób przedstawiania dziejów myśli pedagogicznej był bardzo różnorodny. Z czasem jednak tendencjom do kontynuowania burżuazyjnych koncepcji przeciwstawiać się poczęły bardziej skutecznie próby rewizji tradycyjnych sposobów wartościowania i klasyfikowania prądów pedagogicznych i wybitnych postaci, próby nowatorskiego ujęcia przeszłości i odróżnienia w niej nurtów reakcyjnych od nurtów postępowych.

ROZWÓJ BADAŃ W WYBRANYCH DZIEDZINACH PEDAGOGIKI

Szersze rozwinięcie tej propozycji przedstawił B. Suchodolski w rozprawie pt. Początki pedagogiki jako nauki, ogłoszonej w r. 1956. Wskazał on, iż tradycyjna historia wychowania zajmowała się faktami różnego rodzaju; były to „fakty bądź z zakresu działalności wychowawczej w społeczeństwie, bezpośrednio powiązane z życiem politycznym i gospodarczym, bądź z zakresu ideologii wychowawczej, bezpośrednio powiązane z ideologią społeczno-polityczną i filozoficzną”. Tej różnorodności faktów powinno odpowiadać zróżnicowanie dyscyplin naukowych. Historia wychowania, zajmująca się pierwszą grupą faktów, byłaby „Przegląd Historyczno-Oświatowy”, B. Suchodolski, O nowy typ historii wychowania, „Nowa Szkoła”, „Studia Pedagogiczne”, t. III (Komitet Nauk Pedagogicznych PAN),nauką tego samego rodzaju, co historia polityczna, historia ustroju, historia gospodarcza, historia sztuki; historia zajmująca się drugą grupą faktów byłaby dyscypliną analogiczną do historii myśli politycznej, historii myśli ekonomicznej, historii estetyki itd. Traktując w ten sposób dzieje myśli pedagogicznej autor wskazywał na konieczność bardziej ścisłego sprecyzowania różnic w tej dziedzinie zachodzących między tzw. poglądami pedagogicznymi a naukowym rozwojem pedagogiki. Chociaż rozwój nauk społecznych przeniknięty jest znacznie głębiej niż rozwój nauk przyrodniczych elementami ideologicznymi, to jednak nie można zaprzeczyć, iż także i w dziejach nauk społecznych dokonywa się proces narastania wiedzy. Historia myśli pedagogicznej winna właśnie wykazywać, jak % szerokiego nurtu wychowawczej ideologii wyrastał rozwój pedagogiki jako nauki, jak głęboko proces rozwoju tej nauki był uwarunkowany ideologią i jak się od niej uniezależniał. Do takiej pracy byliby szczególnie powołani pedagogowie, ponieważ dzieje poszczególnych dyscyplin naukowych winny być uprawiane przez właściwych specjalistów. Jak dla dziejów fizyki jest kompetentny fizyk, a dla dziejów socjologii socjolog, tak dla dziejów pedagogiki miałby być kompetentny pedagog.

error: Content is protected !!